Odstúpenie od zmluvy

A. Právo na odstúpenie

Vždy máte právo na odstúpenie od svojej objednávky v lehote 14 dní bez udania dôvodu. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás, prosím informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením (napr. e-mailom alebo listom zaslaným poštou) na adrese Michal Práznovský, stonzwear.sk, Argentínska 1363, 92552 Šoporňa alebo emailom info@stonzwear.sk. Na splnenie lehoty na odstúpenie stačí, keď nám oznámite svoje rozhodnutie odstúpiť od objednávky pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

Bez zbytočného odkladu, ale v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť, vám vrátime všetky platby, ktoré sme od vás prijali. Peniaze Vám budú vrátené rovnakým spôsobom, ako ste použili pri platbe, keď dostaneme vrátený tovar.

Tovar nám pošlite späť bez zbytočného odkladu, ale v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste prijali svoj tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Adresa pre vrátenie tovaru:

Mgr. Michal Práznovský

stonzwear.sk

Argentínska 1363, 92552 Šoporňa

E-Mail: info@stonzwear.sk

Všeobecné pokyny k vráteniu:

1) Prosíme, aby ste vrátili tovar v neporušenom stave, nenosený, v pôvodnom obale, vhodne zabalený, aby sa predišlo poškodeniu pri preprave, s neodstránenými štítkami/etiketami a s príbalovými letákmi.

2) Vyplňte a zašlite nám formulár na odstúpenie od zmluvy, v ktorom uvediete číslo účtu, na ktorý chcete peniaze zaslať, váš telefonický a e-mailový kontakt. Priložte faktúru alebo kópiu faktúry.

3) Odporúčame využiť doručenie s možnosťou sledovania zásielky. Nezodpovedáme za stratu zásielky pri vrátení od kupujúceho.

4) Zodpovedáte iba za také zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

5) V prípade, že nebudú splnené podmienky spomenuté vyššie, tovar bude vrátený kupujúcemu späť na jeho náklady.

6) Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 dní po doručení tovaru na vyššie uvedenú adresu predávajúceho.

B. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Mgr. Michal Práznovský

stonzwear.sk

Argentínska 1363, 92552 Šoporňa

info@stonzwear.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme*

od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

___________________________________________________

Dátum objednania/dátum prijatia*________________________ 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*

___________________________________________________

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*

___________________________________________________

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*_______________________

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum ___________________

(*)Nehodiace sa prečiarknite

Výmena tovaru

Radi Vám vymeníme tovar, ktorý ste si zakúpili na www.stonzwear.sk. Najrýchlejším spôsobom, ako mať želaný tovar doma čo najskôr, je zadanie novej objednávky online. Tovar, ktorý si želáte vymeniť/vrátiť, nám pošlite späť na adresu uvedenú nižšie. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Adresa pre vrátenie tovaru:

Mgr. Michal Práznovský

stonzwear.sk

Argentínska 1363, 92552 Šoporňa

E-Mail: info@stonzwear.sk

Všeobecné pokyny k vráteniu:

1) Prosíme, aby ste vrátili tovar v neporušenom stave, nenosený, v pôvodnom obale, vhodne zabalený, aby sa predišlo poškodeniu pri preprave, s neodstránenými štítkami/etiketami a s príbalovými letákmi.

2) Priložte faktúru alebo kópiu faktúry.

3) Odporúčame využiť doručenie s možnosťou sledovania zásielky. Nezodpovedáme za stratu zásielky pri vrátení od kupujúceho.

4) Zodpovedáte iba za také zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

5) V prípade, že nebudú splnené podmienky spomenuté vyššie, tovar bude vrátený kupujúcemu späť na jeho náklady.

Reklamácia

V prípade, že ste zistili rozdiely medzi tovarom uvedeným na faktúre a skutočne dodaným tovarom, príp. ak ste zaznamenali výrobnú chybu alebo akúkoľvek závadu/nezhodu na výrobku, bezodkladne nás informujte e-mailom na info@stonzwear.sk. Pre urýchlenie procesu priložte fotku s krátkym popisom závady a uveďte číslo vašej objednávky. O ďalšom postupe vás budeme obratom informovať.

Všeobecné pokyny k reklamácii:

1) K reklamácii si vždy vyžadujeme vyjadrenie výrobcu.

2) Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa závada objaví. Ďalšie požívanie poškodeného tovaru môže zapríčiniť zväčšenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom k zamietnutiu reklamácie.

3) Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornými zásahmi a svojvoľnými úpravami, nevhodnou údržbou, čistením a ošetrovaním, nevhodným skladovaním, či bežným a mechanickým opotrebením. Za chybu tovaru nemožno pokladať a predávajúci nenesie zodpovednosť za zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia prípadne nesprávneho používania, nadmerného zaťažovania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa vrátenia tovaru alebo reklamácií, môžete nás kontaktovať e-mailom: info@stonzwear.sk.

Vytvoriť nový účet

Už máte prihlasovacie údaje?
Prihlásiť sa alebo Obnoviť heslo