PREKLAMAČNÝ PORIADOK

PRE NÁKUP TOVARU

V INTERNETOVOM OBCHODE stonzwear.sk

Spoločnosť Mgr. Michal Práznovský - stonzwear.sk, so sídlom Argentínska 1363, 92552 Šoporňa, IČO.: 34953761, DIČ.: 1026993748, IČ DPH.: SK1026993748, Zapísaný v Živnostenskom registri Okr. úradu Galanta č: 202-13107 vydáva tento Reklamačný poriadok v súlade s ust. § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Účelom Reklamačného poriadku je informovať Spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje výlučne na predaj tovarov zo strany predávajúceho spotrebiteľovi v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke www.stonzwear.sk. Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol poskytnutý v rámci marketingových alebo iných akcií na podporu predaja bezplatne. Zodpovednosť predávajúceho za vady takéhoto tovaru je zo zákona vylúčená.

Reklamačný poriadok je viditeľne umiestnený na e-shope predávajúceho v sekcii „Informácie a pomoc“. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto Reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia spotrebiteľa. Zmena Reklamačného poriadku sa nevzťahuje na reklamáciu tovaru, ktorý bol zakúpený pred jej účinnosťou. Reklamačný poriadok je platný a účinný odo dňa 27.11.2019.

I. Vymedzenie pojmov

Reklamačný poriadok znamená tento reklamačný poriadok.

Predávajúci znamená Spoločnosť Mgr. Michal Práznovský - stonzwear.sk, so sídlom Argentínska 1363, 92552 Šoporňa, IČO.: 34953761, DIČ.: 1026993748, IČ DPH.: SK1026993748, Zapísaný v Živnostenskom registri Okr. úradu Galanta č: 202-13107.

E-shop znamená internetový obchod predávajúceho, ktorý je umiestnený na internetovej stránke www.stonzwear.sk.

Tovar znamená každú hnuteľnú vec umiestnenú na e-shope, ktorú predávajúci ponúka k predaju prostredníctvom e-shopu.

Kúpna cena znamená kúpnu cenu za tovar. Kúpna cena je uvedená s DPH. Kúpna cena nezahŕňa prípadné náklady na dodanie tovaru kupujúcemu.

Kupujúci znamená každú fyzickú osobu plne spôsobilú na právne úkony alebo právnickú osobu, od ktorej Predávajúci obdrží riadne vyplnenú objednávku v súlade s VOP na tovar.

Spotrebiteľ znamená každú fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy na strane kupujúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

VOP znamená Všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovaru v internetovom obchode Predávajúceho, ktoré upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom tovaru v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke www.stonzwear.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a kupujúcim.

Objednávka znamená kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár predávajúcemu spôsobom uvedeným v článku III VOP. Objednávka obsahuje informácie o objednávanom tovare a o kupujúcom. Objednávka sa pre účely uzavretia kúpnej zmluvy považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a tam, kde sa v VOP hovorí o objednávke, hovorí sa aj o návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi predávajúcim a kupujúcim, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar do miesta určenia a kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a zaplatiť predávajúcemu za objednaný tovar kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy sú VOP.

Spotrebiteľská zmluva znamená každú kúpnu zmluvu alebo inú zmluvu bez ohľadu na jej právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci so spotrebiteľom.

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Zákon o ochrane osobných údajov znamená zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

II. Právo na uplatnenie reklamácie

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

V prípade výskytu vady na zakúpenom tovare má spotrebiteľ právo vadu reklamovať.

Spotrebiteľ je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

Za účelom správneho posúdenia uplatnenej reklamácie je nevyhnutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, suchý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami. Inak je predávajúci oprávnený odmietnuť prebratie predmetu reklamácie.

Spotrebiteľ je pri používaní tovaru povinný dodržiavať podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie a neužívať tovar spôsobom, ktorý je v rozpore s obvyklým účelom jeho použitia.

III. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu nasledovne:

a) písomnou vlastnoručne podpísanou reklamáciou odoslanou na adresu sídla predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom prostredníctvom bežného poštového balíka alebo prostredníctvom kuriéra. Predávajúci nepreberá reklamovaný tovar, ktorý mu bol zaslaný prostredníctvom dobierky.

b) elektronicky prostredníctvom formuláru - Reklamačný formulár. Vyplnený formulár spolu s dokladom o kúpe tovaru je možné zaslať predávajúcemu aj elektronicky cez Kontaktný formulár. Reklamovaný tovar je spotrebiteľ povinný zaslať predávajúcemu v prípade, ak je posúdenie a vybavenie reklamácie na základe fotografií doložených spotrebiteľom nemožné, resp. nejednoznačné. O zaslanie reklamovaného tovaru predávajúci kupujúceho požiada. V prípade potreby zaslať reklamovaný tovar predávajúcemu na fyzické posúdenie, je spotrebiteľ povinný bezodkladne predložiť reklamovaný tovar predávajúcemu prostredníctvom poštovej zásielky na adresu sídla predávajúceho. Po splnení uvedeného sa reklamácia tovaru považuje za uplatnenú. V prípade ak bude reklamácia zo strany predávajúceho uznaná, predávajúci vráti spotrebiteľovi poštovné. Pre uplatnenie reklamácie je spotrebiteľ povinný predložiť predávajúcemu s reklamovaným tovarom, doklad o kúpe tovaru.

Adresa sídla Predávajúceho pre uplatnenie reklamácie spôsobom uvedeným v písmene b) predchádzajúceho bodu je Mgr. Michal Práznovský - stonzwear.sk, Argentínska 1363, 92552 Šoporňa, Slovenská Republika, e-mail: Kontaktný formulár.

IV. Lehota na uplatnenie reklamácie

Záručná doba na uplatnenie reklamácie na tovar je 24 mesiacov a na použitý tovar 12 mesiacov. Ak je na tovare, jeho obale alebo na návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia objednaného tovaru spotrebiteľom.

Doba od uplatnenia reklamácie až do času, keď spotrebiteľovi po skončení opravy vznikla povinnosť prevziať tovar, sa do záručnej doby nepočíta. V prípade ak dôjde k výmene reklamovaného tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

V. Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za to, že objednaný tovar je bez vád, má požadovanú, prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar v čase prevzatia spotrebiteľom má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ho možno použiť podľa povahy a účelu kúpnej zmluvy alebo podľa toho, čo si zmluvné strany dojednali, a že vec nemá právne vady.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má objednaný tovar v čase jeho prevzatia spotrebiteľom. Pri použitom tovare nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare, ktorý sa predáva za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a) pre ktoré bola spotrebiteľovi poskytnutá zľava z kúpnej ceny,

b) ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku:

- k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

- nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

- používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,

- zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, - poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, - používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

VI. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie

Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec poučí spotrebiteľa o jeho právach a na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, určí predávajúci spôsob vybavenia reklamácie podľa článku VI bod 1 Reklamačného poriadku ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomný doklad o vybavení reklamácie odošle predávajúci spotrebiteľovi elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácií alebo v užívateľskom účte spotrebiteľa alebo na poštovú adresu spotrebiteľa.

VII. Vybavenie reklamácie

Reklamácia sa považuje za vybavenú ukončením reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, predávajúci ju bezplatne, riadne bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie odstráni. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti tovaru, len ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Za odstrániteľné vady možno považovať také vady, ktorých odstránením (opravou) neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.

Ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Za neodstrániteľné vady možno považovať také vady, ktoré nemožno opraviť riadne v lehote podľa bodu 2 tohto článku a ktorých odstránením (opravou) utrpí vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

Pri tovare, ktorý bol spotrebiteľom zakúpený od predávajúceho s označením vadný alebo použitý, nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté použitím alebo opotrebením tovaru. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

V prípade ak si spotrebiteľ v určenej lehote nevyzdvihne reklamovaný, opravený alebo náhradný tovar po vybavení reklamácie napriek tomu, že mu predávajúci spôsobom uvedeným v článku V bod 8 Reklamačného poriadku riadne oznámil vybavenie reklamácie, vyzve predávajúci kupujúceho prostredníctvom doporučeného listu odoslaného na poslednú známu adresu kupujúceho na vyzdvihnutie si tohto tovaru v lehote 30 dní odo dňa doručenia tejto výzvy. V prípade ak si kupujúci takýto tovar nevyzdvihne ani v dodatočne určenej lehote podľa predchádzajúcej vety, je predávajúci oprávnený takýto tovar predať tretej osobe alebo inak speňažiť. Týmto spôsobom je predávajúci oprávnený postupovať aj v prípade, že si kupujúci neprevezme opakovanú výzvu predávajúceho podľa prvej vety tohto bodu alebo ak sa táto výzva vráti predávajúcemu ako nedoručená/nedoručiteľná. Predávajúci vedie o takto získaných peňažných prostriedkoch osobitnú evidenciu s uvedením identifikácie kupujúceho, kedy a za akú hodnotu sa takýto tovar predal a aké náklady vznikli predávajúcemu v súvislosti s jeho speňažením. V prípade ak kupujúci požiada predávajúceho o vydanie takéhoto Tovaru po jeho speňažení, Predávajúci ho informuje o speňažení a po odpočítaní nákladov, ktoré Predávajúcemu v súvislosti so speňažením vznikli, vydá Kupujúcemu zvyšnú časť peňažných prostriedkov zo speňaženia.

Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách, pričom v tejto evidencii musí byť uvedené číslo reklamačného zápisu a spôsob vybavenia reklamácie. Spotrebiteľ svojím podpisom v reklamačnom zápise potvrdí spôsob vybavenia reklamácie v zmysle tohto článku.

Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

Príloha na stiahnutie: Reklamačný formulár