POUČENIE O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY & VZOR FORMULÁRU

Spotrebitelia majú právo na odstúpenie od zmluvy na základe nasledujúcich ustanovení, pričom spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právne transakcie na účely, ktoré nie sú prevažne komerčné ani samostatne zárobkovo činné; teda ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti:

POUČENIE O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na zrušenie je štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami poverená tretia strana, ktorá nie je prepravcom, prevzali poslednú položku z vašej objednávky. Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie, musíte nám (stonzwear.sk, Michal Práznovský, Argentínska 1363, 92552 Šoporňa, Slovensko, Tel.: 00421/907871438, email: Kontaktný formulár) zaslať jasné vyhlásenie (napr. poštou alebo emailom) o vašom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy. Môžete na to použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné. Aby ste dodržali lehotu na odstúpenie stačí, aby ste oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy odoslali pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

Ak odstúpite od kúpnej zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z výberu iného druhu doručenia, ako je nami najlacnejšie štandardné doručenie), okamžite a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nám bolo doručené oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy. Na vrátenie používame rovnaký platobný prostriedok, aký bol použitý pri pôvodnej transakcii. Za túto transakciu nebudú za žiadnych okolností účtované poplatky. Môžeme pozdržať vrátenie platby, kým od vás nedostaneme tovar späť alebo kým neposkytnete dôkaz, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr. Je potrebné nám tovar vrátiť alebo odovzdať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení od kúpnej zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím lehoty štrnástich dní. Náklady na vrátenie tovaru znášate vy. Zodpovedáte len za také zníženie hodnoty tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

• Prosíme, zaobchádzajte s tovarom tak, aby ste zabránili jeho poškodeniu, ušpineniu či kontaminácii. Tovar nám zašlite späť v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom, neodstránenými etiketami a visačkami a so všetkými súčasťami balenia. V prípade potreby použite ochranný vonkajší obal. Ak už nemáte pôvodný obal, použite vhodný obal, ktorý zabezpečí primeranú ochranu pred poškodením pri preprave.
• Tovar neposielajte na dobierku.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - Vzor

Komu
stonzwear.sk
Mgr. Michal Práznovský
Argentínska 1363
SK-92552 Šoporňa
Slovensko

Týmto odstupujem(me) (*) od mnou/nami (*) uzatvorenej kúpnej zmluvy o kúpe nasledovných produktov (*) /služieb (*)

______________________________
______________________________
______________________________
Objednaných dňa(*) ____________ /
doručených dňa (*) _____________
______________________________
Meno spotrebiteľa/ľov
______________________________
Adresa spotrebiteľa/ľov
______________________________
Podpis spotrebiteľa/ľov
(iba pre papierovú verziu)
______________________________
Dátum
(*) Nehodiace sa prečarknite