VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážený zákazník, sme radi, že ste navštívili našu webovú stránku stonzwear.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďakujeme vám za Váš záujem o našu spoločnosť, naše produkty a služby. Ochrana vášho súkromia je pre nás dôležitá, preto prosíme, venujte pozornosť informáciám uvedeným v tomto dokumente. Informujeme vás v nich o zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi pri používaní našej webovej stránky.

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá a berieme ju veľmi zodpovedne. V prípade, že vám je niečo nejasné alebo potrebujete viac informácii o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás e-mailom alebo použite Kontaktný formulár. Na všetky vaše otázky vám radi odpovieme.

Tento dokument je možné aktualizovať v nepravidelných intervaloch. Najnovšiu verziu nájdete tu. Z bezpečnostných dôvodov a kvôli ochrane prenosu osobných údajov a iného dôverného obsahu (napr. objednávok alebo otázok) táto webová stránka používa protokol SSL alebo TLS šifrovanie. Šifrované pripojenie môžete zistiť pomocou reťazca „https://“ a symbolu zámku v riadku prehliadača.

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „Nariadenie“ a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“) prevádzkovateľ spoločnosť Mgr. Michal Práznovský so sídlom na adrese Argentínska 1363, 92552 Šoporňa, IČO: 34953761 (ďalej len „spoločnosť"), spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA JEDNOTLIVÉ ÚČELY

Predaj tovaru a vybavovanie reklamácií

a) na účely predaja tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru: všetky osobné údaje, ktoré zákazník vyplní pri objednávkovom procese: meno, priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, telefónne číslo (domáce, mobilné), e-mailová adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti).

b) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode a) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácie 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Mgr. Michal Práznovský je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti.

Tretie strany ako príjemca osobných údajov:

• kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ; Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., identifikačné číslo 35 834 498, so sídlom Technická 7, 82104 Bratislava: https://www.dpd.com/sk/sk/ochrana-osobnych-udajov/, Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36 631 124, DIČ 2021879959, IČ DPH SK 2021879959, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, vložka č. 803/ S: https://www.posta.sk/stranky/ochrana-osobnych-udajov

• servisní partneri, dodávatelia, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia,

• orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti

• dodávateľ fakturačného systému - KROS a.s., so sídlom A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31635903, zapísané v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel: Sa, vložka: č. 10564/L: https://new.kros.sk/wp-content/uploads/2020/02/Vs%CC%8Ceobecne%CC%81-obchodne%CC%81-podmienky-KROS.pdf

• prevádzkovateľ platobnej brány – GP WebPay s.r.o., Global Payments je obchodný názov spoločnosti Global Payments s.r.o., ktorá podniká v Českej republike, so sídlom V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 042 35 452 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 244453, konajúca na Slovensku prostredníctvom svojej organizačnej zložky Global Payments s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, IČO: 50 010 301, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 3016/B. Spoločnosť Global Payments s.r.o. je regulovaná Českou národnou bankou a oprávnená poskytovať platobné služby podľa zákona č. 370/2017 Sb. o platobnom styku na základe povolenia Českej národnej banky: https://www.globalpayments.sk/sk-sk/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov

• PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg: https://www.paypal.com/sk/webapps/mpp/gdpr-readiness-requirements

Doba uchovania: Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar. Osobné údaje v eshope stonzwear.sk sú anonymizované po 3 rokoch od nákupu.

Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť spracúva na účely registrácie do e-shopu a jeho prevádzky všetky osobné údaje, ktoré klient poskytne pri registrácii: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie klienta v e-shope a prevádzky e-shopu.

Tretie strany ako príjemca osobných údajov: -

Doba uchovania: Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope. Ak počas doby 3 rokov nedôjde k prihláseniu zákazníka do e-shopu, je konto zákazníka z databázy vymazané spolu s prislúchajúcimi osobnými údajmi.

Plnenie zákonných povinností

Spoločnosť spracúva osobné údaje na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou.

Tretie strany ako príjemca osobných údajov: účtovník, daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Doba uchovania: Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

Zasielanie Newsletteru prostredníctvom emailu

Spoločnosť spracúva osobné údaje na účely priameho marketingu: email, IP adresa

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a recitál 47 (preambuly) Nariadenia GDPR: „Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu možno považovať za oprávnený záujem.“ Spracúvanie uvedených osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné pre účely priameho marketingu.

Tretie strany ako príjemca osobných údajov: -

Doba uchovania: Osobné údaje sú spracúvané počas doby aktívnej interakcie so zákazníkom. Ak počas doby 3 rokov nedôjde k aktívnej reakcii (otvorenie emailu, otvorenie odkazu zaslaného v emaily) zákazníka na zaslaný Newsletter, sú príslušné osobné údaje z databázy vymazané.

Analytické nástroje

Spoločnosť využíva na svojej webovej stránke www.stonzwear.sk službu Google Analytics – službu analýzy prístupov na web-stránku poskytovanú spoločnosťou Google Inc. Služba je využívaná pre účely analýzy správania zákazníkov a následne zlepšovania kvality poskytovaných služieb. Osobný údaj, ktorý je v tejto súvislosti zbieraný, je IP adresa. Prístup k tejto informácii však Google neposkytuje. Tieto údaje nie sú uchovávané v spoločnosti.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie uvedených osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné pre účely zvyšovania kvality poskytovaných služieb a konkurencieschopnosti spoločnosti.

Tretie strany ako príjemca osobných údajov: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“) Informácie zhromažďované spoločnosťou Google v spojitosti s vašim používaním našej webovej stránky (napr. odkazujúca adresa URL, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, váš operačný systém, vaše rozlíšenie obrazovky) sú odosielané na servery spoločnosti Google v USA, kde sú uložené a analyzované. Príslušné výsledky nám spoločnosť Google následne sprístupňuje v anonymizovanej podobe. Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci programu EU-US Privacy Shield, čo zabezpečuje zachovanie primeranej úrovne ochrany údajov pri ich spracovaní spoločnosťou Google v USA. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť tretím osobám v prípade, že to vyžaduje zákon, alebo ak tretia osoba spracováva údaje v mene spoločnosti Google.

Inštalácii a uloženiu súborov cookies môžete zabrániť, respektíve inštaláciu a uloženie týchto súborov môžete zastaviť cez nastavenia vášho prehliadača tak, že si stiahnete a nainštalujete bezplatný softvér Opt-out Browser Add-on, ktorý je k dispozícii na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Súťaže

Spoločnosť spracúva na účely realizácie súťaží cez sociálnu sieť Facebook, Instagram nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho. Spoločnosť spracúva na účely realizácie súťaží mimo sociálnej siete nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo, emailová adresa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Tretie strany ako príjemca osobných údajov: -

Doba uchovania: Osobné údaje sú spracovávané len počas doby trvania a vyhodnotenia súťaže.

Kontaktný formulár

Spoločnosť využíva na svojej webovej stránke možnosť zaslať správu (e-mail) prostredníctvom kontaktného formulára. Vyplnením a zaslaním kontaktného formulára je poslaný e-mail na emailovú adresu spoločnosti s osobnými údajmi, ktoré zákazník poskytne: meno (nepovinné), telefónne číslo (nepovinné), e-mail. Osobné údaje získané takýmto spôsobom nepoužívame na marketingové účely.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Tretie strany ako príjemca osobných údajov: -

Komentáre

Spoločnosť využíva na svojej webovej stránke možnosť vyjadriť sa k uverejnenému článku v blogu, alebo k ponúkanému tovaru prostredníctvom komentára. Pri pridaní komentára klient uvádza osobné údaje: meno, emailová adresa, IP adresa, typ browsera.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou je nevyhnutné na poskytnutie možnosti vyjadriť sa klientovi prostredníctvom komentárov k článkom alebo ponúkanému tovaru.

Tretie strany ako príjemca osobných údajov: -

AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI S VAŠIMI OSOBNÝMI ÚDAJMI

Práva dotknutej osoby

Spracúvame Vaše osobné údaje na viacero oprávnených obchodných účelov (oprávnených záujmov). Pri spracúvaní Vašich údajov na tieto účely vždy rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať. Berte však, prosím, do úvahy, že námietka môže ovplyvniť našu schopnosť vykonávať úlohy uvedené vyššie vo Váš prospech. Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte tiež Vy pri spracovaní Vašich osobných údajov práva:

• požadovať prístup k osobným údajom

• na opravu osobných údajov

• na vymazanie osobných údajov

• na obmedzenie spracúvania osobných údajov

• právo na prenosnosť osobných údajov

• právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti:

• písomne zaslaním listu na vyššie uvedenú adresu sídla spoločnosti

• elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

Právo na prístup

Máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

• odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, na ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;

• využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo namietať voči spracovaniu) u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne takéto oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo

• domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Toto právo sa nepovoľuje, ak spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania – v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

• popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké údaje sú správne;

• vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje aj tak poskytli);

• vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo

Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole Právo namietať proti spracovaniu. Po dobu, počas ktorej zisťujeme, či je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

Právo na prenositeľnosť

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu (pozri časť Ak nám udelíte svoj súhlas) a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Aktualizované, 30.6.2022